Γενικά

11 Νοεμβρίου 2014 13:51

Με application ο έλεγχος των μη επικυρωμένων αντιγράφων

Πως θα γίνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος των φωτοαντιγράφων εγγράφων και πιστοποιητικών.
Του Γιώργου Παπακωνσταντίνου

Μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος θα πραγματοποιείται ο δειγματοληπτικός έλεγχος των φωτοαντιγράφων εγγράφων και πιστοποιητικών, τα οποία προσκομίζουν οι πολίτες στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, μετά την κατάργηση, από τις 26 Μαρτίου φέτος, της υποχρέωσης για επικύρωση τους. Η συγκεκριμένη ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πακέτο παρεμβάσεων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για απλοποίηση των διαδικασιών και περιορισμό της γραφειοκρατίας, συνοδευόταν από την πρόβλεψη για επαλήθευση της γνησιότητας του 5% των αντιγράφων. 

Αυτή τη δουλειά θα κάνει η εφαρμογή, που βρίσκεται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση και αναπτύχθηκε με ίδια μέσα του υπουργείου. Είναι ανάλογη του Συστήματος Παρακολούθησης & Εποπτείας(Monitoring System), των διαδικασιών ελέγχου των πλαστών δικαιολογητικών, πιστοποιητικών  και τίτλων σπουδών, του προσωπικού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, που έχει στη φαρέτρα του, το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.  

Τι ισχύει στις συναλλαγές:

  • Η ρύθμιση εφαρμόζεται σε όλο το Δημόσιο από τις 26-3-2014
  • Αφορά στο σύνολο των συναλλαγών των ενδιαφερομένων με το Δημόσιο
  • Οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων.
  • Τα ιδιωτικά και  αλλοδαπά έγγραφα γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Εναπόκειται βέβαια στη διακριτική ευχέρεια κάθε υπηρεσίας να εφαρμόσει τη νέα ρύθμιση αναλογικά και στις συγκεκριμένες κατηγορίες εγγράφων και να κάνει αποδεκτά τα απλά αντίγραφά τους χωρίς να έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
  • Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης (λ.χ. άδεια οικοδομής από αστυνομική αρχή, απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση ιδιώτη ιατρού που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή).
  • Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης, όπως τράπεζες, ιδιωτικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι
  • Οι υπάλληλοι Διοικητικών Αρχών και ΚΕΠ που έχουν στην αρμοδιότητά τους τη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, θα πρέπει να ρωτούν τον ενδιαφερόμενο πού θα υποβάλει το εν λόγω αντίγραφο, προκειμένου, εν συνεχεία, να προβούν στην επικύρωση ή μη του προσκομιζόμενου αντιγράφου, με βάση τη νέα ρύθμιση. Ο υπάλληλος θα αρκείται στην προφορική δήλωση του πολίτη.
  • Τα έγγραφα τα οποία διακινούνται με φαξ μεταξύ των υπηρεσιών, πλέον δεν επικυρώνονται είτε αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία που τα παραλαμβάνει είτε αυτά από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος στη συνέχεια θα τα προσκομίσει σε υπηρεσίες και φορείς. Η επικύρωση γίνεται μόνο εάν υποβληθούν σε ιδιωτικούς φορείς.

HOTLINE ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Με την κατάργηση της υποχρεωτικής επικύρωσης αντιγράφων, που σε ετήσια βάση ξεπερνούσαν τα 35 εκατομμύρια, εξοικονομούνται περισσότερες από 1.750.000 ανθρωποώρες και ταυτόχρονα έχουν "απελευθερωθεί" περισσότεροι από 1000 υπάλληλοι, οι οποίοι μέχρι και την ψήφιση του απασχολούνταν αποκλειστικά στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε περίπτωση άρνησης εφαρμογής του νόμου από τις δημόσιες υπηρεσίες, οι πολίτες μπορούν να το καταγγέλλουν στο Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης είτε τηλεφωνικά στο 2132158800, είτε ηλεκτρονικά.

Φυλλάδιο κατάργησης επικυρώσεων

VIDEO