LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 15 Σεπτεμβρίου 2018 07:13

Eurobank: πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας

Τι αναφέρουν οι αναλυτές της Τράπεζας για το οικονομικό περιβάλλον την «επόμενη ημέρα» της εξόδου από το μνημόνιο.

«H πορεία των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων, η εφαρμογή πολιτικών για την αποδέσμευση των υπαρχόντων πόρων από μη παραγωγικές χρήσεις και τη δημιουργία κινήτρων για τη συσσώρευση νέων, δηλαδή όλοι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας (π.χ. αύξηση του κατά κεφαλήν φυσικού κεφαλαίου μέσω της ανόδου των επενδύσεων, ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της δημιουργίας κινήτρων για επιστροφή των νέων επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό και ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μέσω της ενίσχυσης της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων) θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της αναπτυξιακής δυναμικής που αναμένεται να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία στο μέλλον», τονίζει σε ανάλυση της η Eurobank, για την «επόμενη ημέρα» στην ελληνική οικονομία μετά το τέλος τω μνημονίων.

Η σύνοψη της ανάλυσης της Eurobank

Ως γνωστόν το 2ο τρίμηνο 2018 αποτέλεσε το 6ο στη σειρά με θετικό ρυθμό μεγέθυνσης για την ελληνική οικονομία σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα από την αρχή του 1ου τριμήνου 2017 μέχρι και το τέλος του 2ου τριμήνου 2018 (2017Q1-2018Q2) ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα, ήτοι η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 1,6%. Ποια ήταν η αντίστοιχη μακροοικονομική επίδοση των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28);

Την περίοδο 2017Q1-2018Q2 ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην ΕΕ-28 και την Ευρωζώνη ανήλθε στο 2,3%, δηλαδή κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) υψηλότερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ρυθμό διεύρυνσης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Στις επί μέρους οικονομίες της ΕΕ-28 τα στοιχεία είχαν ως εξής: Ιρλανδία 7,6% (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ), Μάλτα 6,3%, Ρουμανία 5,9%, Πολωνία 4,8%, Σλοβενία 4,6%, Λετονία 4,6%, Εσθονία 4,4%, Ουγγαρία 4,2%, Κύπρος 3,9%, Τσεχία 3,9%, Λιθουανία 3,9%, Σλοβακία 3,6%, Βουλγαρία 3,5%, Αυστρία 3,0%, Ισπανία 3,0%, Λουξεμβούργο 2,9%, Ολλανδία 2,9%, Κροατία 2,8%, Φινλανδία 2,8%, Σουηδία 2,6%, Πορτογαλία 2,5%, Γερμανία 2,1%, Γαλλία 2,0%, Βέλγιο 1,6%, Ελλάδα 1,6%, ΗΒ 1,5%, Δανία 1,5% και Ιταλία 1,4%.

AP - Επιστήμη - εργαστήριο - έρευνα - στολή - πείραμα

Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι προαναφερθείσες αποκλίσεις ανάμεσα στον μέσο ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της Ελλάδος και των υπόλοιπων οικονομιών της ΕΕ-28; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα χρησιμοποιούμε ένα πλαίσιο ανάλυσης βάσει του οποίου η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατατμείται σε τρείς παράγοντες. Αυτοί έχουν ως ακολούθως: πραγματικό ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας (παραγωγικότητα της εργασίας), ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο (ένταση χρησιμοποίησης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας) και αριθμός απασχολούμενων. Προσεγγιστικά, το άθροισμα των ρυθμών μεταβολής των παραπάνω τριών μεταβλητών ισούται με τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Βάσει του προαναφερθέντος πλαισίου ανάλυσης, η αρνητική απόκλιση ανάμεσα στη μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ (2017Q1-2018Q2) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (ή την Ευρωζώνη) οφείλεται κατά κύριο λόγο στον παράγοντα της παραγωγικότητας της εργασίας.

Ο  παράγοντας της παραγωγικότητας της εργασίας συνεισέφερε μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2017Q1- 2018Q2 (1,6%). Η συνιστώσα της απασχόλησης απέσπασε τη μερίδα του λέοντος συνεισφέροντας 2,0 ΠΜ, ενώ ο παράγοντας των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο αφαίρεσε -0,6 ΠΜ. Ως εκ τούτου, βάσει του παρόντος πλαισίου ανάλυσης, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής τελικών αγαθών και υπηρεσιών την περίοδο 2017Q1-2018Q2 προήλθε κυρίως από την ενίσχυση της απασχόλησης με τη συνεισφορά της παραγωγικότητας της εργασίας να είναι οριακά θετική. Από την άλλη πλευρά ο βαθμός έντασης στη χρήση του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας (ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο) παρουσίασε αρνητική μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του -0,6% (αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2017 η ελληνική οικονομία είχε την 3η υψηλότερη θέση ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ σε όρους ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο) Την ίδια περίοδο, η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας στην ΕΕ-28 ήταν 1,1%, με τα αντίστοιχα μεγέθη των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο και του αριθμού των εργαζομένων να διαμορφώνονται στο -0,3% και στο 1,5%. Συνεπώς, το γεγονός ότι τα τελευταία 6 τρίμηνα η ελληνική οικονομία έτρεξε με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με την ΕΕ-28 οφείλεται στην ισχνή επίδοση που κατέγραψε σε όρους ενίσχυσης της παραγωγικότητας της εργασίας.

Ναυπηγεία Ελευσίνας

Βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας συνδέεται με την αλλαγή ταχύτητας σε όρους αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2, τα τελευταία 4 χρόνια (Ιούνιος 2014 – Ιούνιος 2018) η μέση ετήσια αύξησης της απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 1,9% με το ποσοστό ανεργίας να συρρικνώνεται στο 19,1% (Ιούνιος 2018 - τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση βάσει της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού) από το ιστορικό υψηλό του 27,9% τον Ιούλιο 2013 (συνολική πτώση της τάξης των 8,8 ποσοστιαίων μονάδων). Ωστόσο, λόγω της ισχνής επίδοσης της ελληνικής οικονομίας σε όρους αποτελεσματικής χρήσης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας, η προαναφερθείσα θετική εξέλιξη δεν οδήγησε σε σχετικά υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Την περίοδο 2017Q1-2018Q2 η ελληνική οικονομία είχε τη 14η καλύτερη επίδοση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28 (ή την 6η καλύτερη ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ-15) σε όρους ενίσχυσης της απασχόλησης. Σε όρους αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας είχε την 23η καλύτερη επίδοση και ως εκ τούτου ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα ήταν ο 4ος χαμηλότερος ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28.

Πειραιάς - λιμάνι

 Εν κατακλείδι, η πορεία των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων, η εφαρμογή πολιτικών για την αποδέσμευση των υπαρχόντων πόρων από μη παραγωγικές χρήσεις και τη δημιουργία κινήτρων για τη συσσώρευση νέων, δηλαδή όλοι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας (π.χ. αύξηση του κατά κεφαλήν φυσικού κεφαλαίου μέσω της ανόδου των επενδύσεων, ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της δημιουργίας κινήτρων για επιστροφή των νέων επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό και ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μέσω της ενίσχυσης της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων) θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της αναπτυξιακής δυναμικής που αναμένεται να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία στο μέλλον.

Pοή στη κατηγορία: Οικονομία
Γιάννης Τοπαλούδης στον ΑΝΤ1: αν δεν ήταν η κόρη μου, θα ήταν άλλο κοριτσάκι (βίντεο)07:48Ο πρόεδρος της ΗΔΙΚΑ στον ΑΝΤ1: απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για το Κοινωνικό Μέρισμα (βίντεο)07:34Με επεισόδια… γιόρτασαν την κατάκτηση του Copa Libertadores από την Ρίβερ Πλέιτ (βίντεο)07:21Κάνουν ταυρομαχία με κουνγκ φου (βίντεο)07:08Τρεις αλλαγές στην φορολογία ακινήτων για το 201906:55“The Met: Live in HD”: έρχεται η τραγωδία “Λα Τραβιάτα”06:41Με δυσκολία οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Μέρισμα06:27Αναλυτικά οι προβλέψεις των ζωδίων06:14Με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες ξεκινά η εβδομάδα06:00Σήκωσε την κούπα η Ρίβερ Πλέιτ00:00Χρυσές Σφαίρες: Οι υποψήφιοι για τα τηλεοπτικά βραβεία ΕΜΜΥ (βίντεο)23:52Τραγωδία στην Θεσσαλονίκη23:37Πανσέτα γεμιστή με γραβιέρα και γαλοπούλα από τον Βασίλη Καλλίδη23:24“Πέτα τη φριτέζα”: διλήμματα και “παλιά γραμμάτια”23:09“Αυλαία” για τη Σύνοδο του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση22:54Σάλος στην Ολλανδία για τις παράνομες αγοραπωλησίες “ανθρώπινων εξαρτημάτων”(βίντεο)22:39Reuters: σε λάθος χρόνο αποφάσισε ο Τσίπρας να κάνει τον Άγιο Βασίλη22:25“Τα σπάει” το σατιρικό σκετς του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον Τραμπ (βίντεο)22:11“Στάχτη” έγινε ραδιοφωνικός σταθμός στη Ρόδο (εικόνες)21:57Οι Έλληνες της Αυστρίας παρουσιάζουν στον ΑΝΤ1 την… δεύτερη πατρίδα τους (βίντεο)21:45
00:01:43Αισιόδοξοι λόγω….απελπισίας οι Έλληνες – Τι προβλέπουν για το 2019Χθες 20:31 
00:01:40 
Αυξημένο ενδιαφέρον για χειμερινούς προορισμούς εντός και εκτός ΕλλάδαςΧθες 21:06
00:01:30 
Σημαντική συμφωνία της AEGEAN με την PRATT & WHITNEYΧθες 15:26
00:01:29 
Σημαντική συμφωνία της AEGEAN με την PRATT & WHITNEYΧθες 13:45
00:01:45 
Προβλήματα με την πλατφόρμα του Κοινωνικού Μερίσματος08-12-2018 20:55
00:01:04 
Βραβεία “Κούρος”: Τιμήθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες της χώρας08-12-2018 16:32
00:01:36 
Στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το πρόγραμμα “Roots”08-12-2018 16:29
00:16:42 
Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης για το κοινωνικό μέρισμα07-12-2018 08:39
00:01:14 
Νέα ρύθμιση για τα αυθαίρετα07-12-2018 13:55
00:01:45 
Στο πλευρό μικρομεσαίων επιχειρήσεων η Εθνική Τράπεζα μέσω του Προγράμματος «EaSI» 07-12-2018 21:03
00:01:06 
“Αs soon as possible”: Φεστιβάλ νεοφυούς επιχειρηματικότητας07-12-2018 13:57
00:01:11 
Τα Χριστούγεννα… ήρθαν στο “City Link”, στο κέντρο της Αθήνας06-12-2018 20:42
00:11:08 
16 χρόνια η Eurobank στο πλευρό των αριστούχων μαθητών06-12-2018 18:05
00:00:55 
Περισσότεροι δικαιούχοι, μικρότερο το ποσό από το κοινωνικό μέρισμα06-12-2018 13:52
00:10:50 
Τα κριτήρια για το Κοινωνικό Μέρισμα06-12-2018 07:24
00:02:05 
Μαραθώνιος Fintech από την Εθνική Τράπεζα για 3η χρονιά05-12-2018 21:06
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο