LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 15 Σεπτεμβρίου 2018 07:13

Eurobank: πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας

Τι αναφέρουν οι αναλυτές της Τράπεζας για το οικονομικό περιβάλλον την «επόμενη ημέρα» της εξόδου από το μνημόνιο.

«H πορεία των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων, η εφαρμογή πολιτικών για την αποδέσμευση των υπαρχόντων πόρων από μη παραγωγικές χρήσεις και τη δημιουργία κινήτρων για τη συσσώρευση νέων, δηλαδή όλοι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας (π.χ. αύξηση του κατά κεφαλήν φυσικού κεφαλαίου μέσω της ανόδου των επενδύσεων, ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της δημιουργίας κινήτρων για επιστροφή των νέων επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό και ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μέσω της ενίσχυσης της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων) θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της αναπτυξιακής δυναμικής που αναμένεται να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία στο μέλλον», τονίζει σε ανάλυση της η Eurobank, για την «επόμενη ημέρα» στην ελληνική οικονομία μετά το τέλος τω μνημονίων.

Η σύνοψη της ανάλυσης της Eurobank

Ως γνωστόν το 2ο τρίμηνο 2018 αποτέλεσε το 6ο στη σειρά με θετικό ρυθμό μεγέθυνσης για την ελληνική οικονομία σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα από την αρχή του 1ου τριμήνου 2017 μέχρι και το τέλος του 2ου τριμήνου 2018 (2017Q1-2018Q2) ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα, ήτοι η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 1,6%. Ποια ήταν η αντίστοιχη μακροοικονομική επίδοση των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28);

Την περίοδο 2017Q1-2018Q2 ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην ΕΕ-28 και την Ευρωζώνη ανήλθε στο 2,3%, δηλαδή κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) υψηλότερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ρυθμό διεύρυνσης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Στις επί μέρους οικονομίες της ΕΕ-28 τα στοιχεία είχαν ως εξής: Ιρλανδία 7,6% (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ), Μάλτα 6,3%, Ρουμανία 5,9%, Πολωνία 4,8%, Σλοβενία 4,6%, Λετονία 4,6%, Εσθονία 4,4%, Ουγγαρία 4,2%, Κύπρος 3,9%, Τσεχία 3,9%, Λιθουανία 3,9%, Σλοβακία 3,6%, Βουλγαρία 3,5%, Αυστρία 3,0%, Ισπανία 3,0%, Λουξεμβούργο 2,9%, Ολλανδία 2,9%, Κροατία 2,8%, Φινλανδία 2,8%, Σουηδία 2,6%, Πορτογαλία 2,5%, Γερμανία 2,1%, Γαλλία 2,0%, Βέλγιο 1,6%, Ελλάδα 1,6%, ΗΒ 1,5%, Δανία 1,5% και Ιταλία 1,4%.

AP - Επιστήμη - εργαστήριο - έρευνα - στολή - πείραμα

Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι προαναφερθείσες αποκλίσεις ανάμεσα στον μέσο ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της Ελλάδος και των υπόλοιπων οικονομιών της ΕΕ-28; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα χρησιμοποιούμε ένα πλαίσιο ανάλυσης βάσει του οποίου η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατατμείται σε τρείς παράγοντες. Αυτοί έχουν ως ακολούθως: πραγματικό ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας (παραγωγικότητα της εργασίας), ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο (ένταση χρησιμοποίησης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας) και αριθμός απασχολούμενων. Προσεγγιστικά, το άθροισμα των ρυθμών μεταβολής των παραπάνω τριών μεταβλητών ισούται με τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Βάσει του προαναφερθέντος πλαισίου ανάλυσης, η αρνητική απόκλιση ανάμεσα στη μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ (2017Q1-2018Q2) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (ή την Ευρωζώνη) οφείλεται κατά κύριο λόγο στον παράγοντα της παραγωγικότητας της εργασίας.

Ο  παράγοντας της παραγωγικότητας της εργασίας συνεισέφερε μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2017Q1- 2018Q2 (1,6%). Η συνιστώσα της απασχόλησης απέσπασε τη μερίδα του λέοντος συνεισφέροντας 2,0 ΠΜ, ενώ ο παράγοντας των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο αφαίρεσε -0,6 ΠΜ. Ως εκ τούτου, βάσει του παρόντος πλαισίου ανάλυσης, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής τελικών αγαθών και υπηρεσιών την περίοδο 2017Q1-2018Q2 προήλθε κυρίως από την ενίσχυση της απασχόλησης με τη συνεισφορά της παραγωγικότητας της εργασίας να είναι οριακά θετική. Από την άλλη πλευρά ο βαθμός έντασης στη χρήση του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας (ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο) παρουσίασε αρνητική μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του -0,6% (αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2017 η ελληνική οικονομία είχε την 3η υψηλότερη θέση ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ σε όρους ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο) Την ίδια περίοδο, η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας στην ΕΕ-28 ήταν 1,1%, με τα αντίστοιχα μεγέθη των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο και του αριθμού των εργαζομένων να διαμορφώνονται στο -0,3% και στο 1,5%. Συνεπώς, το γεγονός ότι τα τελευταία 6 τρίμηνα η ελληνική οικονομία έτρεξε με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με την ΕΕ-28 οφείλεται στην ισχνή επίδοση που κατέγραψε σε όρους ενίσχυσης της παραγωγικότητας της εργασίας.

Ναυπηγεία Ελευσίνας

Βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας συνδέεται με την αλλαγή ταχύτητας σε όρους αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2, τα τελευταία 4 χρόνια (Ιούνιος 2014 – Ιούνιος 2018) η μέση ετήσια αύξησης της απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 1,9% με το ποσοστό ανεργίας να συρρικνώνεται στο 19,1% (Ιούνιος 2018 - τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση βάσει της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού) από το ιστορικό υψηλό του 27,9% τον Ιούλιο 2013 (συνολική πτώση της τάξης των 8,8 ποσοστιαίων μονάδων). Ωστόσο, λόγω της ισχνής επίδοσης της ελληνικής οικονομίας σε όρους αποτελεσματικής χρήσης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας, η προαναφερθείσα θετική εξέλιξη δεν οδήγησε σε σχετικά υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Την περίοδο 2017Q1-2018Q2 η ελληνική οικονομία είχε τη 14η καλύτερη επίδοση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28 (ή την 6η καλύτερη ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ-15) σε όρους ενίσχυσης της απασχόλησης. Σε όρους αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας είχε την 23η καλύτερη επίδοση και ως εκ τούτου ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα ήταν ο 4ος χαμηλότερος ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28.

Πειραιάς - λιμάνι

 Εν κατακλείδι, η πορεία των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων, η εφαρμογή πολιτικών για την αποδέσμευση των υπαρχόντων πόρων από μη παραγωγικές χρήσεις και τη δημιουργία κινήτρων για τη συσσώρευση νέων, δηλαδή όλοι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας (π.χ. αύξηση του κατά κεφαλήν φυσικού κεφαλαίου μέσω της ανόδου των επενδύσεων, ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της δημιουργίας κινήτρων για επιστροφή των νέων επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό και ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μέσω της ενίσχυσης της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων) θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της αναπτυξιακής δυναμικής που αναμένεται να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία στο μέλλον.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΤσακαλώτος: θα βγούμε στις αγορές όταν “ηρεμήσουν” Ιταλία και ΤουρκίαΣήμερα 22:44 | Οικονομία

«H ακύρωση της μείωσης των συντάξεων δεν συνιστά ανάκληση μεταρρυθμίσεων», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών…

Αναγκαία η μικρή περικοπή των συντάξεων για τον ΡέγκλινγκΣήμερα 13:10 | Οικονομία

Ο επικεφαλής του ESM για τις περικοπές στις συντάξεις. Τι είπε για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές.

Το πολυνομοσχέδιο με τις μειώσεις στους φόρους “γράφει” η κυβέρνησηΣήμερα 13:58 | Οικονομία

Ποιοι φόροι μειώνονται και πότε σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση.

Στα άκρα η κόντρα Κομισιόν – Ιταλίας για τον προϋπολογισμόΣήμερα 17:19 | Οικονομία

Η Κομισιόν επέστρεψε πίσω το προσχέδιο του ιταλικού προϋπολογισμού. «Η μπάλα είναι στο γήπεδο τους», δήλωσε ο Ντομπρόβσκι. «Δεν θα κάνουμε πίσω», το μήνυμα από Κόντε – Σαλβίνι.

Pοή στη κατηγορία: Οικονομία
Τσακαλώτος: θα βγούμε στις αγορές όταν “ηρεμήσουν” Ιταλία και Τουρκία22:44Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον ΑΝΤ1 για τον πρώτο τίτλο που κατέκτησε και τον φόβο του για το…“καλάμι” (βίντεο)22:31Προδόθηκε από τα λάθη του ο ΠΑΟΚ22:18Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1 : προπαγάνδα της Μόσχας τα περί ανάμειξης των ΗΠΑ στα Σκόπια22:06Champions League: η ΑΕΚ υπέκυψε στην ανωτερότητα της Μπάγερν21:52Συνταξιούχος αστυνομικός … “έλυνε” μάγια21:45Συγκλονιστική μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από συγγενή θύματος της τραγωδίας στο Μάτι (βίντεο)21:34“Φωτιές στο Αιγαίο” για την επέκταση στα 12 μίλια21:21Ύψωσε το χέρι του στο… Θεό, αλλά ο διαιτητής “έκλεισε” τα μάτια! (εικόνες)21:06Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τον παιδοκτόνο της Πετρούπολης – Τι λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα της (βίντεο)20:54Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο κατηγορούμενος για τον τραυματισμό της 19χρονης με φωτοβολίδα στο Αγρίνιο (βίντεο)20:43“Σουρωτήρι” έκαναν και πάλι οι Τούρκοι το Αιγαίο20:32Η Βουλή “άναψε το πράσινο φως” για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ20:21Ντόκος στον ΑΝΤ1: κακή η συγκυρία που ανακινήθηκε το ζήτημα για τα 12 μίλια (βίντεο)20:09“8th Annual Operational Excellence in Shipping – Best Industry Practices” Forum19:57Τι σημαίνει η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια (βίντεο)19:45Η “φαγωμάρα” στα Σκόπια για την “εξαγορά” ψήφων και η απάντηση στη Μόσχα19:32Απόλυτα επιτυχημένο το “Taste the fashion - The 6 senses” (εικόνες)19:19Νέο ρεκόρ τουριστικών αφίξεων... με τις ίδιες εισπράξεις19:07“Aventador” Prime Meat House: ο νέος πολυχώρος…απολαύσεων της Αθήνας (εικόνες)18:53
00:02:07Οι αιτήσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και τα μέτρα «ανακούφισης»Σήμερα 20:31 
00:03:36 
Καταδίκη της Ελλάδας για την ΔΕΗΣήμερα 20:48
00:00:55 
Έρχονται “καμπάνες” για τους αδήλωτους επαγγελματικούς λογαριασμούςΣήμερα 20:32
00:02:00 
Υπηρεσία τηλε-γραμματείας από την Cosmote για επιχειρήσειςΣήμερα 20:51
00:01:24 
Πρόγραμμα Eταιρικής Υπευθυνότητας «Ανοιχτά Φτερά» από την NovartisΣήμερα 13:55
00:01:57 
Γράφεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα ανακούφισης που εξήγγειλε ο ΤσίπραςΣήμερα 13:30
00:03:44 
Βήμα - βήμα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παράνομων μειώσεων κύριων και επικουρικών συντάξεωνΣήμερα 07:34
00:01:50 
Αποκλειστική διάθεση πρωτοποριακού προϊόντος από την NobbacoΧθες 21:17
00:01:55 
Σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, λόγω της τιμής του πετρελαίου θέρμανσηςΧθες 20:19
00:01:09 
Προ των πυλών η νέα ρύθμιση χρεών στο ΔημόσιοΧθες 20:19
00:01:28 
Ελάχιστες οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσηςΧθες 13:42
00:01:22 
Η ταινία του ΕΟΤ για την Ελλάδα 21-10-2018 20:33
00:01:58 
Reload Greece στο Λονδίνο 21-10-2018 20:29
00:01:49 
Σχέδια για γενναίο «κούρεμα» στα «κόκκινα» δάνεια 21-10-2018 19:40
00:02:04 
Η ΑΒ Βασιλόπουλος, συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος21-10-2018 13:46
00:01:45 
Τα «κόκκινα δάνεια» αποτελούν τον μεγάλο «βραχνά» των τραπεζών21-10-2018 13:34
00:01:51 
Η τουριστική περίοδος συνεχίζεται στην Κρήτη 20-10-2018 20:40