LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 15 Σεπτεμβρίου 2018 07:13

Eurobank: πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας

Τι αναφέρουν οι αναλυτές της Τράπεζας για το οικονομικό περιβάλλον την «επόμενη ημέρα» της εξόδου από το μνημόνιο.

«H πορεία των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων, η εφαρμογή πολιτικών για την αποδέσμευση των υπαρχόντων πόρων από μη παραγωγικές χρήσεις και τη δημιουργία κινήτρων για τη συσσώρευση νέων, δηλαδή όλοι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας (π.χ. αύξηση του κατά κεφαλήν φυσικού κεφαλαίου μέσω της ανόδου των επενδύσεων, ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της δημιουργίας κινήτρων για επιστροφή των νέων επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό και ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μέσω της ενίσχυσης της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων) θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της αναπτυξιακής δυναμικής που αναμένεται να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία στο μέλλον», τονίζει σε ανάλυση της η Eurobank, για την «επόμενη ημέρα» στην ελληνική οικονομία μετά το τέλος τω μνημονίων.

Η σύνοψη της ανάλυσης της Eurobank

Ως γνωστόν το 2ο τρίμηνο 2018 αποτέλεσε το 6ο στη σειρά με θετικό ρυθμό μεγέθυνσης για την ελληνική οικονομία σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα από την αρχή του 1ου τριμήνου 2017 μέχρι και το τέλος του 2ου τριμήνου 2018 (2017Q1-2018Q2) ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα, ήτοι η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 1,6%. Ποια ήταν η αντίστοιχη μακροοικονομική επίδοση των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28);

Την περίοδο 2017Q1-2018Q2 ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην ΕΕ-28 και την Ευρωζώνη ανήλθε στο 2,3%, δηλαδή κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) υψηλότερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο ρυθμό διεύρυνσης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Στις επί μέρους οικονομίες της ΕΕ-28 τα στοιχεία είχαν ως εξής: Ιρλανδία 7,6% (μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ), Μάλτα 6,3%, Ρουμανία 5,9%, Πολωνία 4,8%, Σλοβενία 4,6%, Λετονία 4,6%, Εσθονία 4,4%, Ουγγαρία 4,2%, Κύπρος 3,9%, Τσεχία 3,9%, Λιθουανία 3,9%, Σλοβακία 3,6%, Βουλγαρία 3,5%, Αυστρία 3,0%, Ισπανία 3,0%, Λουξεμβούργο 2,9%, Ολλανδία 2,9%, Κροατία 2,8%, Φινλανδία 2,8%, Σουηδία 2,6%, Πορτογαλία 2,5%, Γερμανία 2,1%, Γαλλία 2,0%, Βέλγιο 1,6%, Ελλάδα 1,6%, ΗΒ 1,5%, Δανία 1,5% και Ιταλία 1,4%.

AP - Επιστήμη - εργαστήριο - έρευνα - στολή - πείραμα

Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι προαναφερθείσες αποκλίσεις ανάμεσα στον μέσο ετήσιο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της Ελλάδος και των υπόλοιπων οικονομιών της ΕΕ-28; Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα χρησιμοποιούμε ένα πλαίσιο ανάλυσης βάσει του οποίου η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ κατατμείται σε τρείς παράγοντες. Αυτοί έχουν ως ακολούθως: πραγματικό ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας (παραγωγικότητα της εργασίας), ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο (ένταση χρησιμοποίησης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας) και αριθμός απασχολούμενων. Προσεγγιστικά, το άθροισμα των ρυθμών μεταβολής των παραπάνω τριών μεταβλητών ισούται με τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Βάσει του προαναφερθέντος πλαισίου ανάλυσης, η αρνητική απόκλιση ανάμεσα στη μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ (2017Q1-2018Q2) στην Ελλάδα και την ΕΕ-28 (ή την Ευρωζώνη) οφείλεται κατά κύριο λόγο στον παράγοντα της παραγωγικότητας της εργασίας.

Ο  παράγοντας της παραγωγικότητας της εργασίας συνεισέφερε μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2017Q1- 2018Q2 (1,6%). Η συνιστώσα της απασχόλησης απέσπασε τη μερίδα του λέοντος συνεισφέροντας 2,0 ΠΜ, ενώ ο παράγοντας των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο αφαίρεσε -0,6 ΠΜ. Ως εκ τούτου, βάσει του παρόντος πλαισίου ανάλυσης, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής τελικών αγαθών και υπηρεσιών την περίοδο 2017Q1-2018Q2 προήλθε κυρίως από την ενίσχυση της απασχόλησης με τη συνεισφορά της παραγωγικότητας της εργασίας να είναι οριακά θετική. Από την άλλη πλευρά ο βαθμός έντασης στη χρήση του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας (ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο) παρουσίασε αρνητική μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της τάξης του -0,6% (αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2017 η ελληνική οικονομία είχε την 3η υψηλότερη θέση ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ σε όρους ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο) Την ίδια περίοδο, η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας στην ΕΕ-28 ήταν 1,1%, με τα αντίστοιχα μεγέθη των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο και του αριθμού των εργαζομένων να διαμορφώνονται στο -0,3% και στο 1,5%. Συνεπώς, το γεγονός ότι τα τελευταία 6 τρίμηνα η ελληνική οικονομία έτρεξε με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με την ΕΕ-28 οφείλεται στην ισχνή επίδοση που κατέγραψε σε όρους ενίσχυσης της παραγωγικότητας της εργασίας.

Ναυπηγεία Ελευσίνας

Βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ενίσχυση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας συνδέεται με την αλλαγή ταχύτητας σε όρους αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2, τα τελευταία 4 χρόνια (Ιούνιος 2014 – Ιούνιος 2018) η μέση ετήσια αύξησης της απασχόλησης διαμορφώθηκε στο 1,9% με το ποσοστό ανεργίας να συρρικνώνεται στο 19,1% (Ιούνιος 2018 - τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση βάσει της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού) από το ιστορικό υψηλό του 27,9% τον Ιούλιο 2013 (συνολική πτώση της τάξης των 8,8 ποσοστιαίων μονάδων). Ωστόσο, λόγω της ισχνής επίδοσης της ελληνικής οικονομίας σε όρους αποτελεσματικής χρήσης του παραγωγικού συντελεστή της εργασίας, η προαναφερθείσα θετική εξέλιξη δεν οδήγησε σε σχετικά υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Την περίοδο 2017Q1-2018Q2 η ελληνική οικονομία είχε τη 14η καλύτερη επίδοση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28 (ή την 6η καλύτερη ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ-15) σε όρους ενίσχυσης της απασχόλησης. Σε όρους αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας είχε την 23η καλύτερη επίδοση και ως εκ τούτου ο μέσος ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα ήταν ο 4ος χαμηλότερος ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28.

Πειραιάς - λιμάνι

 Εν κατακλείδι, η πορεία των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων, η εφαρμογή πολιτικών για την αποδέσμευση των υπαρχόντων πόρων από μη παραγωγικές χρήσεις και τη δημιουργία κινήτρων για τη συσσώρευση νέων, δηλαδή όλοι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας (π.χ. αύξηση του κατά κεφαλήν φυσικού κεφαλαίου μέσω της ανόδου των επενδύσεων, ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της δημιουργίας κινήτρων για επιστροφή των νέων επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό και ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μέσω της ενίσχυσης της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων) θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της αναπτυξιακής δυναμικής που αναμένεται να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία στο μέλλον.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΤην επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών ζητά ο Κυριάκος ΜητσοτάκηςΣήμερα 21:37 | Οικονομία

Συνάντηση του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με τους εκπροσώπους των συστημικών τραπεζών. 

Δάνειο Πολάκη: ο Στουρνάρας ζητά εξηγήσεις από την Attica BankΣήμερα 16:54 | Οικονομία

Στον απόηχο του σάλου αντιδράσεων, ο Διοικητής της ΤτΕ είχε νωρίτερα ευρεία σύσκεψη για τα κριτήρια χορήγησης δανείων.

Λαθροχειρίες σε πρατήρια καυσίμων εντόπισε η ΑΑΔΕΣήμερα 20:54 | Οικονομία

Υπερβαίνει το 30% η παραβατικότητα. Ποια είναι η εικόνα στο υγραέριο. Τι έδειξαν οι έλεγχοι του Γενικού Χημείου του κράτους. 

Αντιδράσεις για το ειδικό τέλος στις εταιρείες καλλυντικών που επιβάλει η Κυβέρνηση (βίντεο)Σήμερα 20:40 | Οικονομία

Οι εταιρείες κάνουν λόγο για «χτύπημα» στην αγορά, που θα επιβαρύνει τελικώς τους καταναλωτές, καθώς ο φόρος θα μετακυληθεί στα προϊόντα​

Pοή στη κατηγορία: Οικονομία
“Μπαλωθιές” της Λαμίας στο “Γεντί Κουλέ”21:51Την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης21:37Αυτοψία του ΑΝΤ1 στου Μακρυγιάννη: καταγγελίες κατοίκων για “τείχος από μπετό” που θα κρύψει την Ακρόπολη (βίντεο)21:23“Βόλτα” στη Ριζούπολη έκανε ο ΠΑΟΚ21:09Ο Πολάκης, το δάνειο, ο “σαχλαμαρόμαγκας” και ο “μπουρδοδημοσιογράφος”20:56Λαθροχειρίες σε πρατήρια καυσίμων εντόπισε η ΑΑΔΕ20:54Αντιδράσεις για το ειδικό τέλος στις εταιρείες καλλυντικών που επιβάλει η Κυβέρνηση (βίντεο)20:40Εξαρθρώθηκε νέα “μαφία των φυλακών”: απετράπη τελευταία στιγμή συμβόλαιο θανάτου20:27Συγκλονίζουν όσα λέει στον ΑΝΤ1 ο αυτόπτης μάρτυρας της πτώσης της Λίνας Κοεμτζή στο κενό (βίντεο)20:14Χειροπέδες σε σπείρα ανηλίκων που είχε “ρημάξει” δεκάδες καταστήματα20:01Απανωτά τα χτυπήματα της μοίρας στο ζευγάρι που χάθηκε στον χείμαρρο της Κρήτης (βίντεο)19:48Στην “κρησάρα” του Αρείου Πάγου η χρηματοδότηση των κομμάτων19:35Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στον στρατό της Βενεζουέλας: Ή θα συνεργαστείτε ή θα τα χάσετε όλα19:21“Οι Ήρωες της DIGEA” ταξίδεψαν στην Θεσσαλονίκη (εικόνες)19:07Το πόρισμα του πραγματογνώμονα του κοσμηματοπώλη για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου18:53Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της της Κυβέρνησης (εικόνες)18:41ΝΔ: Γεροβασίλη και Παπακώστα ακόμη αναζητούν τη διεύθυνση του Ρουβίκωνα18:28ΕΔΟΕΑΠ: μικρή παράταση για την επικαιροποίηση στοιχείων των ασφαλισμένων18:14Το “στικάκι” που αλλάζει τα δεδομένα για τον θάνατο της φοιτήτριας18:00Συνελήφθησαν με 45 κιλά ναρκωτικά (εικόνες)17:47
00:01:23Ο Στουρνάρας ζήτησε εξηγήσεις από την Attica Bank για το δάνειο του Πολάκη Σήμερα 19:53 
00:01:43 
Αντιδράσεις για το ειδικό τέλος στις εταιρείες καλλυντικών που επιβάλει η Κυβέρνηση Σήμερα 20:25
00:00:48 
Επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών στην ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια ζητά ο ΜητσοτάκηςΣήμερα 20:59
00:02:15 
«Μαζικές» εξώσεις σε συνοικίες της Αθήνας λόγω Airbnb Σήμερα 20:41
00:02:20 
Κραυγή αγωνίας από υπερχρεωμένους δανειολήπτες που δεν έχουν ούτε «τα προς το ζην»Χθες 20:47
00:01:33 
Άκαρπες οι διαπραγματεύσεις των αγροτών με το κυβερνητικό κλιμάκιο 15-02-2019 20:48
00:01:05 
“Φουσκώνουν” τα ληξιπρόθεσμα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων 15-02-2019 19:59
00:03:01 
Συμφωνία για τα “κόκκινα” δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας15-02-2019 19:56
00:01:03 
Βρέθηκε ο υπερτυχερός του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου 15-02-2019 20:43
00:02:38 
Βίντεο από την κοπή της πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας15-02-2019 18:36
00:02:01 
Νέα σύσκεψη κυβέρνησης-τραπεζιτών για τα “κόκκινα” δάνεια 14-02-2019 19:50
00:02:08 
Μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ 14-02-2019 19:51
 
Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση ενοικίου13-02-2019 19:56
 
Εν αναμονή της συνάντησης με την Κυβέρνηση οι αγρότες12-02-2019 19:45
 
Φορολογικές δηλώσεις: Τι σημαίνουν τα διαφορετικά εκκαθαριστικά για κάθε σύζυγο12-02-2019 19:54
 
“Κλειδώνουν” τα κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας12-02-2019 19:49
 
Πρόγραμμα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Cosmote12-02-2019 20:32
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο