Γενικά

11 Μαρτίου 2015 11:48

Η ΕΤΕ για την πώληση του 26,9% της Finansbank

Text to Speech

Μετά την έγκριση από το ΤΧΣ, άνοιξε ο δρόμος για τη πώληση του συγκεκριμένου ποσοστού με την ΕΤΕ να εξακολουθεί να παραμένει μέτοχος πλειοψηφίας.

Το πράσινο φώς για τη διάθεση του 26,9% της Finansbank, «άναψε» το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, παρά τις αντιρρήσεις 4 μελών του στη συνεδρίαση της 2ας Μαρτίου.

Μετά την εξέλιξη αυτή η ΕΤΕ με Δελτίο Τύπου, ενημέρωσε για το σχεδιασμό της αναφορικά με αυτή τη προοπτική:

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σε σχέση με την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει την πρόθεση της Finansbank να προβεί στη διάθεση κοινών μετοχών της (η «Προσφορά») μέσω του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Η Προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου 2015, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Μέσω της Προσφοράς, η Finansbank θα αντλήσει σημαντικά κεφάλαια, χρηματοδοτώντας έτσι την περαιτέρω επέκτασή της στην ταχέως αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Τουρκίας, διασφαλίζοντας τα κεφάλαια εκείνα που θα της επιτρέψουν περαιτέρω ανάπτυξη στον πολλά υποσχόμενο χώρο της τραπεζικής μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Η Finansbank μέσω και της άντλησης των κεφαλαίων αυτών στοχεύει μεσοπρόθεσμα μεταξύ άλλων να: α) επιτύχει μέση ετήσια αύξηση των δανείων της 20% κατ’ ελάχιστο, β) επιτύχει απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων και απόδοση μέσου ενεργητικού 15% και 1.8% αντίστοιχα και γ) διατηρήσει κεφαλαιακή επάρκεια με στόχο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σύμφωνα με τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ) στο 12% κατ’ ελάχιστον.

H ETE με τη συγκεκριμένη συναλλαγή επίσης αναμένει να ενισχύσει τα κεφάλαιά της, αντλώντας ταυτόχρονα σημαντική ρευστότητα.

Ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ δήλωσε:

«Με μεγάλη ικανοποίηση υποδεχόμαστε την ανακοίνωση πρόθεσης της Finansbank να προβεί σε διάθεση μετοχών, μέσω re-IPO, στο δυναμικά αναπτυσσόμενο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και πιστεύουμε ότι η προσφορά αυτή θα υποστηρίξει τη μελλοντική ανάπτυξη των εργασιών της τράπεζας. Η ΕΤΕ σκοπεύει να παραμείνει μέτοχος πλειοψηφίας στη Finansbank και είμαστε πεπεισμένοι ότι, υπό την καθοδήγηση της κορυφαίας διοικητικής ομάδας της Finansbank και σε συνδυασμό με ένα ισχυρό μοντέλο λειτουργίας και με το εξαιρετικό της προσωπικό, η τράπεζα θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυσσόμενη τουρκική αγορά.»  

Η Προσφορά θα περιλαμβάνει:

α) την έκδοση από τη Finansbank έως 7.150.000.000 νέων κοινών μετοχών και

β) τη διάθεση από την ΕΤΕ έως 800.000.000 υφιστάμενων κοινών μετοχών κυριότητάς της

Επιπλέον, έως 1.590.000.000 επιπρόσθετες μετοχές θα διατεθούν από την ΕΤΕ για σκοπούς συμπληρωματικής κατανομής (όλες οι ως άνω μετοχές, «Μετοχές»). Έως 795.000.000 μετοχές μπορούν να επαναγορασθούν για λογαριασμό της ΕΤΕ για σκοπούς σταθεροποίησης. 

Η Προσφορά θα αποτελείται από διεθνή διάθεση Μετοχών εκτός Τουρκίας σε θεσμικούς επενδυτές και από εγχώρια δημόσια προσφορά Μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές και στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Τουρκία. Η Προσφορά τελεί υπό την αίρεση της λήψης όλων των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η κατανομή των Μετοχών μεταξύ της διεθνούς και της εγχώριας προσφοράς θα καθορισθεί ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τιμής της Προσφοράς και με βάση την τουρκική χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι, η Προσφορά διενεργείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ. Η ΕΤΕ δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή να μειώσει τη συμμετοχή της στη Finansbank κάτω από 60%.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Finansbank μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπό της (http://www.finansbank.com.tr), περιλαμβανομένων των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, οι οποίες έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τούρκικης Ρυθμιστικής και Εποπτικής Αρχής για τις Τράπεζες (Banking Regulation and Supervisory Agency) καθώς και των μεσοπρόθεσμων στόχων όπως έχουν τεθεί από τη Διοίκησή της. 

VIDEO