Quantcast

Κοινωνία

16 Μαΐου 2020 13:56

Σχολεία: Πώς θα γίνεται η απευθείας μετάδοση μαθημάτων

Διάβασέ μου το...

Στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για την παρακολούθηση μαθημάτων μέσω κάμερας. Τι προβλέπει.

Σχολεία: Πώς θα γίνεται η απευθείας μετάδοση μαθημάτων

Η κα?μερα θα πρε?πει να εστια?ζει στον εκπαιδευτικο? η?/και στον πι?νακα της αι?θουσας διδασκαλι?ας μόνο, ενώ η ζωντανη? μετα?δοση του μαθήματος δεν αφορα? με?ρος της διδακτικη?ς ω?ρας που σχετι?ζεται με τυχο?ν εξε?ταση μαθητω?ν. Αυτό ορίζει η Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μεταξύ άλλων, για τη ζωντανή μετάδοση των μαθημάτων, σε περίπτωση απουσίας μαθητή λόγω υγείας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εν λόγω Απόφαση έχει ισχύ μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Απόφαση, σε περίπτωση ζωντανής μετάδοσης, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεριμνά ώστε η συσκευη? να ει?ναι σταθερα? τοποθετημε?νη κοντα? στον εκπαιδευτικο?, για την καλύτερη μετάδοση του ήχου και έχει το δικαι?ωμα σι?γασης της φωνη?ς μαθητη?/τριας η? ακο?μα και διακοπη?ς της μετα?δοσης, εα?ν το κρι?νει απαραι?τητο.

Στην περι?πτωση που πραγματοποιει?ται μετα?δοση εικο?νας, η κα?μερα θα πρε?πει να εστια?ζει αποκλειστικα? και μο?νο στον εκπαιδευτικο? η?/και στον πι?νακα της αι?θουσας διδασκαλι?ας. Δεν επιτρε?πεται να εστια?ζει σε μαθητε?ς που βρι?σκονται στην αι?θουσα διδασκαλι?ας.

Η ζωντανη? μετα?δοση αφορα? μο?νο το με?ρος της διδακτικη?ς ω?ρας που αφιερω?νεται στην παρα?δοση μαθη?ματος και δεν αφορα? με?ρος της διδακτικη?ς ω?ρας που σχετι?ζεται με τυχο?ν εξε?ταση μαθητω?ν.

Επιπλέον, η συ?γχρονη εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση (δηλαδή η απευθείας μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό με τη χρήση κατάλληλων μέσων τεχνολογίας) μπορεί να πραγματοποιει?ται για τα σχολεία που τελου?ν σε καθεστω?ς προσωρινη?ς απαγο?ρευσης λειτουργι?ας, ως με?τρο για την αντιμετω?πιση του κορωνοι?ου? COVID-19, και για ο?σο χρονικο? δια?στημα παραμε?νουν σε αυτο? το καθεστω?ς, συ?μφωνα με το προ?γραμμα που καθορι?ζεται απο? τον Διευθυντη? σε συνεργασι?α με τον Συ?λλογο Διδασκο?ντων, με ανα?λογη τη?ρηση των οδηγιω?ν του Υπουργει?ου Παιδει?ας και Θρησκευμα?των που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Για τα σχολεία που δεν τελου?ν υπο? καθεστω?ς προσωρινη?ς απαγο?ρευσης λειτουργι?ας λο?γω του COVID-19, η συ?γχρονη εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση μπορεί να πραγματοποιει?ται συ?μφωνα με το ισχυ?ον εβδομαδιαι?ο ωρολο?γιο προ?γραμμα κα?θε σχολικη?ς μονα?δας ανα? τμη?μα, το οποι?ο δυ?ναται να υποστει? τροποποιη?σεις απο? τον διευθυντη? και τον Συ?λλογο Διδασκο?ντων για την κα?λυψη των αναγκω?ν της συγκεκριμε?νης σχολικη?ς μονα?δας.

Στην περι?πτωση αυτη?, προβλέπεται να παρε?χεται ταυτο?χρονη συ?γχρονη εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση, δηλαδη? ταυτο?χρονη διδασκαλι?α σε μαθητε?ς, οι οποι?οι συμμετε?χουν στο μα?θημα με φυσικη? παρουσι?α και σε μαθητε?ς, οι οποι?οι δεν δυ?νανται να παρακολουθη?σουν με φυσικη? παρουσι?α την εκπαιδευτικη? διαδικασι?α, καθω?ς ανη?κουν στις ομα?δες αυξημε?νου κινδυ?νου για σοβαρη? λοι?μωξη απο? COVID-19, ο?πως αυτε?ς ορι?ζονται απο? τους αρμο?διους φορει?ς για την παροχη? ειδικη?ς α?δειας, η? η?δη νοσου?ν, η? ε?ρχονται σε στενη? επαφη? με α?τομο του οικογενειακου? του περιβα?λλοντος που ανη?κει στην παραπα?νω ομα?δα αυξημε?νου κινδυ?νου, η? η?δη νοσει?.

Ήχος ή/και εικόνα

Η υλοποι?ηση της συ?γχρονης εξ αποστα?σεως εκπαι?δευσης, όπως ρυθμίζεται από την Απόφαση, προβλέπεται να πραγματοποιει?ται με?σω κατα?λληλης ψηφιακη?ς πλατφο?ρμας, η οποι?α καθιστα? δυνατη? την απευθει?ας μετα?δοση (η?χου η?/και εικο?νας) του μαθη?ματος απο? τους ι?διους τους εκπαιδευτικου?ς προς τους μαθητε?ς τους. Για τον σκοπο? αυτο?, το υπουργει?ο Παιδείας θα θέσει στη δια?θεση των διδασκο?ντων και των μαθητω?ν ο?λων των σχολει?ων της πρωτοβα?θμιας και της δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης της χω?ρας την υπηρεσι?α συ?γχρονης τηλεκπαι?δευσης με τη χρη?ση της ψηφιακη?ς πλατφο?ρμας Webex Meetings (Cisco Hellas AE), η οποι?α ε?χει διαμορφωθει? ειδικα? για το υπουργει?ο και για τις ανα?γκες παροχη?ς της συ?γχρονης εξ αποστα?σεως εκπαι?δευσης και παρε?χεται δωρεα?ν. Για την προ?σβαση στην πλατφο?ρμα οι εκπαιδευτικοι? και οι μαθητε?ς έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιου?ν εξοπλισμο? (ηλεκτρονικο? υπολογιστη?, ταμπλε?τα, κινητο?, και στην περι?πτωση των μαθητω?ν/τριω?ν και σταθερο? τηλε?φωνο) που ανη?κει στο σχολείο ή στους ίδιους.

Ιδιωτικά Σχολεία

Επιτρε?πεται στις σχολικε?ς μονα?δες ιδιωτικη?ς εκπαι?δευσης να επιλε?ξουν για την υλοποι?ηση της συ?γχρονης εξ αποστα?σεως εκπαι?δευσης, τη χρη?ση α?λλης αντι?στοιχης ψηφιακη?ς πλατφο?ρμας ανα?λογα με τις ανα?γκες τους και την υλικοτεχνικη? τους υποδομη?. Στην περι?πτωση που ιδιωτικη? σχολικη? μονα?δα επιλε?ξει α?λλη ψηφιακη? πλατφο?ρμα απο? αυτη?ν που προσφε?ρεται δωρεα?ν απο? το υπουργει?ο Παιδει?ας, επιβαρυ?νεται η ι?δια με τα τυχο?ν σχετικα? ε?ξοδα/κο?στη και με την υποχρε?ωση τυχο?ν παραμετροποι?ησης της συγκεκριμε?νης πλατφο?ρμας προς συμμο?ρφωση με τις κει?μενες διατα?ξεις και ιδι?ως τις διατα?ξεις προστασι?ας προσωπικω?ν δεδομε?νων του Γενικου? Κανονισμου? για την Προστασι?α Δεδομε?νων της ΕΕ.

Απενεργοποιημένη η καταγραφή/αποθήκευση

Στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της Webex, είναι ενεργοποιημένη η διαδικασι?α ταυτοποι?ησης εκπαιδευτικω?ν και της διασυ?νδεση?ς τους με τους μαθητε?ς τους. Βασικα? χαρακτηριστικα? της είναι ότι ε?χει απενεργοποιηθει? η δυνατο?τητα καταγραφη?ς/ αποθη?κευσης και ε?χουν δημιουργηθει? «κλειδωμε?νες» ψηφιακε?ς αι?θουσες, στις οποι?ες ο εκπαιδευτικο?ς ε?χει τον αποκλειστικο? ε?λεγχο εισο?δου.

Η διαδικασία

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοι? λαμβα?νουν ηλεκτρονικο? μη?νυμα στην ηλεκτρονικη? διευ?θυνση που ε?χουν καταχωρισμε?νη στην πλατφο?ρμα του myschool απο? την πλατφο?ρμα του Webex με τον ατομικο?/προσωπικο? τους συ?νδεσμο για την ενεργοποι?ηση του λογαριασμου? τους και τη χρη?ση της εφαρμογη?ς Webex Meetings. Με τον τρο?πο αυτο?, ο εκπαιδευτικο?ς αποκτα? την προσωπικη? του ψηφιακη? τα?ξη και τον μοναδικο?, προσωπικο? συ?νδεσμο που τη συνοδευ?ει.

Στη συνέχεια, ο διευθυντη?ς του κάθε σχολείου αναλαμβα?νει να συντονι?σει την επικοινωνι?α των εκπαιδευτικω?ν με τους μαθητε?ς τους, μετα? απο? ενημε?ρωση των γονε?ων και κηδεμο?νων.

Ο εκπαιδευτικο?ς, με τη σειρα? του, αποστε?λλει το συ?νδεσμο της προσωπικη?ς του ψηφιακη?ς τα?ξης στους μαθητε?ς η? στους γονει?ς/κηδεμο?νες τους με?σω ηλεκτρονικου? μηνυ?ματος. Με αυτο?ν τον τρο?πο, οι μαθητε?ς θα μπορου?ν να συμμετε?χουν στα μαθη?ματα πατω?ντας απλω?ς τον αντι?στοιχο συ?νδεσμο, χωρι?ς να απαιτει?ται η δημιουργι?α προσωπικου? λογαριασμου? στη συγκεκριμε?νη πλατφο?ρμα. Ο μαθητη?ς θα μπορει? να συνδεθει? στην ψηφιακη? τα?ξη με?σω υπολογιστη?, ταμπλε?τας, κινητου? η? και σταθερου? τηλεφω?νου.

Πριν την εκκι?νηση της προγραμματισμε?νης εξ αποστα?σεως εκπαι?δευσης, η ρύθμιση προβλέπει να πραγματοποιει?ται προεπισκο?πηση του η?χου η?/και της εικο?νας, ω?στε να επιβεβαιω?σει ο εκπαιδευτικο?ς ο?τι ο η?χος η?/και η εικο?να λειτουργου?ν σωστα?. Τότε, ο εκπαιδευτικο?ς, ο?πως και ο κα?θε μαθητη?ς, θα ε?χει την επιλογη? να απενεργοποιη?σει τον η?χο η?/και την εικο?να του. Για τον ε?λεγχο προ?σβασης, οι τα?ξεις θα ει?ναι κλειδωμε?νες και οι μαθητε?ς θα περιμε?νουν στην αι?θουσα αναμονη?ς ω?σπου να τους επιτραπει? η συμμετοχη?. Ο εκπαιδευτικο?ς καλει?ται να εγκρι?νει την ει?σοδο κα?θε συμμετε?χοντα ξεχωριστα?.

Δυνατότητα απενεργοποίησης

Καθ’ ο?λη τη δια?ρκεια του μαθη?ματος, εκπαιδευτικο?ς και μαθητη?ς ε?χουν τη δυνατο?τητα να απενεργοποιου?ν και να επανενεργοποιου?ν την μετα?δοση του η?χου η?/και της εικο?νας τους. Ο εκπαιδευτικο?ς ε?χει, κατα? την κρι?ση του, τη δυνατο?τητα διακοπη?ς μετα?δοσης η?χου (σι?γαση) απο? μαθητη? η? /και αποβολη?ς του απο? την ψηφιακη? τα?ξη. Στην τελευται?α περι?πτωση, ει?ναι δυνατη? η εκ νε?ου συμμετοχη? του μαθητη? στην ψηφιακη? τα?ξη, κατα? την κρι?ση του εκπαιδευτικου?. Για τον σκοπο? αυτο?, απαιτει?ται ο εκπαιδευτικο?ς να εγκρι?νει σχετικο? αι?τημα του μαθητη? εκ νε?ου.

Εκτός η εξέταση μαθήματος

Ειδικα? για την περι?πτωση της ταυτο?χρονης συ?γχρονης εξ αποστα?σεως διδασκαλι?ας η Απόφαση ορίζει ότι η ζωντανη? μετα?δοση αφορα? μο?νο το με?ρος της διδακτικη?ς ω?ρας που αφιερω?νεται στην παρα?δοση μαθη?ματος. Η ζωντανη? μετα?δοση δεν αφορα? με?ρος της διδακτικη?ς ω?ρας που σχετι?ζεται με τυχο?ν εξε?ταση μαθητω?ν.

Χρήση δεδομένων

Τα μεταδεδομε?να που τυχο?ν παρα?γονται (χρο?νος και δια?ρκεια μαθη?ματος, αριθμο?ς συμμετεχο?ντων) θα χρησιμοποιου?νται αποκλειστικα? για σκοπου?ς ερευνητικου?ς η? στατιστικου?ς. Επιπλέον, θα χορηγηθει? σχετικό ενημερωτικο? ε?γγραφο απο? το υπουργει?ο Παιδει?ας προς εκπαιδευτικου?ς, γονει?ς/κηδεμο?νες και μαθητε?ς/τριες.

Τα προσωπικα? δεδομε?να των εκπαιδευτικω?ν

Στο πλαι?σιο λειτουργι?ας της πλατφο?ρμας ισχυ?ουν τα εξής: Τα προσωπικα? δεδομε?να των εκπαιδευτικω?ν, συγκεκριμε?να το ονοματεπω?νυμο και η διευ?θυνση ηλεκτρονικη?ς αλληλογραφι?ας αυτω?ν, δυ?νανται να κοινοποιου?νται στο συνεργαζο?μενο με το Υπουργει?ο Παιδει?ας και Θρησκευμα?των πα?ροχο υπηρεσιω?ν πληροφορικη?ς και διαδικτυακου? χω?ρου, αποκλειστικα? και μο?νο προκειμε?νου να καταστει? τεχνικα? δυνατη? η συ?γχρονη εξ αποστα?σεως διδασκαλι?α, με?σω της σχετικη?ς πλατφο?ρμας, και αποκλειστικα? για ο?σο χρονικο? δια?στημα ισχυ?ουν τα ε?κτακτα με?τρα για την αντιμετω?πιση του κορωνοι?ου? COVID-19. Εν συνεχει?α, διαγρα?φονται απο? τους εν λο?γω παρο?χους.

Τα προσωπικα? δεδομε?να των μαθητω?ν, γονε?ων η?/και κηδεμο?νων

Τα προσωπικα? δεδομε?να των μαθητω?ν, γονε?ων η?/και κηδεμο?νων, συγκεκριμε?να η διευ?θυνση ηλεκτρονικη?ς αλληλογραφι?ας αυτω?ν, αποτελου?ν αντικει?μενο επεξεργασι?ας απο? τη σχολικη? μονα?δα λο?γω της ιδιο?τητα? τους ως μαθητω?ν η?/και γονε?ων η? κηδεμο?νων και της σχε?σης τους, αντι?στοιχα, με το ελληνικο? δημο?σιο η? με τον ιδιωτικο? φορε?α στον οποι?ο ε?χει χορηγηθει? η α?δεια λειτουργι?ας της ιδιωτικη?ς σχολικη?ς μονα?δας, ει?ναι δε αναγκαι?α για την εκπλη?ρωση των σκοπω?ν και υποχρεω?σεων του ελληνικου? δημοσι?ου η? του προαναφερθε?ντος ιδιωτικου? φορε?α, κατα? τις κει?μενες διατα?ξεις, για τη διασφα?λιση της απρο?σκοπτης λειτουργι?ας της εκπαιδευτικη?ς δραστηριο?τητας κατα? την περι?οδο εφαρμογη?ς των ε?κτακτων με?τρων για την αντιμετω?πιση του κορωνοι?ου? COVID-19. Επιπλε?ον, οι μαθητε?ς κατα? τη συμμετοχη? τους στην εξ αποστα?σεως εκπαι?δευση κοινοποιου?ν σε συνεργαζο?μενο με το Υπουργει?ο Παιδει?ας και Θρησκευμα?των η? με τον προαναφερθε?ντα ιδιωτικο? φορε?α ιδιωτικη?ς εκπαι?δευσης πα?ροχο υπηρεσιω?ν πληροφορικη?ς και διαδικτυακου? χω?ρου, κατ’ επιλογη?ν τους, ο?νομα η? ο?νομα χρη?στη, αποκλειστικα? προκειμε?νου να καταστει? τεχνικα? δυνατη? η συ?γχρονη εξ αποστα?σεως διδασκαλι?α, με?σω της σχετικη?ς πλατφο?ρμας και συ?νδεσης με αυτη?ν με?σω λογισμικου? πλοη?γησης (browser), και αποκλειστικα? για ο?σο χρονικο? δια?στημα ισχυ?ουν τα ε?κτακτα με?τρα για την αντιμετω?πιση του κορωνοι?ου? COVID-19, και εν συνεχει?α αυτα? θα διαγραφου?ν απο? τους εν λο?γω παρο?χους. Ακο?μη και εα?ν οι μαθητε?ς/τριες επιλε?ξουν να χρησιμοποιη?σουν την εφαρμογη? της Webex, και ο?χι τη συ?νδεση με?σω λογισμικου? πλοη?γησης, και πα?λι στο πεδι?ο email δεν απαιτει?ται το προσωπικο? τους email, αλλα? μπορει? να συμπληρωθει? ε?να τυχαι?ο, εικονικο? email, π.χ. aa@aa.com, το οποι?ο ομοι?ως κοινοποιει?ται αποκλειστικα? για ο?σο χρονικο? δια?στημα ισχυ?ουν τα ε?κτακτα με?τρα για την αντιμετω?πιση του κορωνοι?ου? COVID-19, και εν συνεχει?α θα διαγραφει? απο? τους εν λο?γω παρο?χους.

Σκοπο?ς επεξεργασι?ας των ανωτε?ρω δεδομε?νων

Σκοπο?ς επεξεργασι?ας των ανωτε?ρω δεδομε?νων ει?ναι το δημο?σιο αγαθο? της παροχη?ς εκπαι?δευσης υπο? καταστα?σεις εκτα?κτου ανα?γκης, ο?πως ει?ναι η πανδημι?α του COVID-19. Η νο?μιμη βα?ση επεξεργασι?ας των εν λο?γω δεδομε?νων ει?ναι το α?ρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε του Γ.Κ.Π.Δ. συνδυαστικα? με το α?ρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του Γ.Κ.Π.Δ..

Τα υποκει?μενα των δεδομε?νων

Τα υποκει?μενα των δεδομε?νων ε?χουν δικαι?ωμα να λα?βουν επιβεβαι?ωση απο? τον υπευ?θυνο επεξεργασι?ας για το αν και κατα? πο?σον η? ο?χι προσωπικα? δεδομε?να που τους αφορου?ν υφι?στανται επεξεργασι?α. Τα υποκει?μενα των δεδομε?νων ε?χουν δικαι?ωμα προ?σβασης στα μεταδεδομε?να που δημιουργου?ν, εφο?σον ε?χουν χρησιμοποιη?σει τα πραγματικα? τους στοιχει?α (email και ονοματεπω?νυμο για τους εκπαιδευτικου?ς, ονοματεπω?νυμο για τους μαθητε?ς), ε?τσι ω?στε να μπορου?ν να ταυτοποιηθου?ν. Επιπλε?ον, μπορου?ν να ικανοποιηθου?ν το δικαι?ωμα διο?ρθωσης ανακριβειω?ν στα δεδομε?να προ?σβασης και υπο? πρου?ποθε?σεις το δικαι?ωμα εναντι?ωσης στην επεξεργασι?α απο? το ελληνικο? δημο?σιο/τον ιδιωτικο? φορε?α στον οποι?ο ε?χει χορηγηθει? η α?δεια λειτουργι?ας της ιδιωτικη?ς εκπαιδευτικη?ς δομη?ς σε α?λλον υπευ?θυνο επεξεργασι?ας, εφο?σον αυτο? ει?ναι τεχνικα? εφικτο?. Προβλε?πεται δικαι?ωμα υποβολη?ς καταγγελι?ας στην Αρχη? Προστασι?ας Δεδομε?νων Προσωπικου? Χαρακτη?ρα.

Ενημέρωση για την επεξεργασι?α των προσωπικω?ν τους δεδομε?νων

Ο Διευθυντη?ς της κα?θε σχολικη?ς μονα?δας υποχρεου?ται να ενημερω?σει εγγρα?φως ο?λους τους εκπαιδευτικου?ς, τους μαθητε?ς και γονει?ς/κηδεμο?νες των μαθητω?ν σχετικα? με την επεξεργασι?α των προσωπικω?ν τους δεδομε?νων αποκλειστικα? για το σκοπο? της εξ αποστα?σεως εκπαι?δευσης, αποστε?λλοντα?ς τους το ενημερωτικο? ε?γγραφο του ΥΠΑΙΘ σε φυσικη? η? ηλεκτρονικη? μορφη?.

Γενικο?ς Κανονισμο?ς για την Προστασι?α Δεδομε?νων

Το Υπουργει?ο Παιδει?ας και Θρησκευμα?των, ως υπευ?θυνος επεξεργασι?ας των δεδομε?νων προσωπικου? χαρακτη?ρα των μαθητω?ν, των γονε?ων/κηδεμο?νων τους και του εκπαιδευτικου? προσωπικου? για τις εκπαιδευτικε?ς δομε?ς της δημο?σιας πρωτοβα?θμιας και δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης, οφει?λει να τηρει? ο?λες τις υποχρεω?σεις που απορρε?ουν απο? τον Γενικο? Κανονισμο? για την Προστασι?α Δεδομε?νων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαι?κου? Κοινοβουλι?ου και του Συμβουλι?ου της 27ης Απριλι?ου 2016, καθω?ς και τις διατα?ξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τις αυτε?ς υποχρεω?σεις οφει?λει να τηρει? ως υπευ?θυνος επεξεργασι?ας δεδομε?νων κα?θε προ?σωπο, φυσικο? η? νομικο?, στο οποι?ο ε?χει χορηγηθει? α?δεια για τη λειτουργι?α ιδιωτικη?ς εκπαιδευτικη?ς δομη?ς πρωτοβα?θμιας η? δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης αναφορικα? με τα προσωπικα? δεδομε?να των μαθητω?ν/τριω?ν της σχετικη?ς εκπαιδευτικη?ς δομη?ς, τους γονει?ς/κηδεμο?νες των μαθητω?ν/τριω?ν και τους εκπαιδευτικου?ς που εργα?ζονται σε αυτη?ν.

Δείτε ΕΔΩ όλη την Υπουργική Απόφαση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ