Quantcast

Κοινωνία

29 Σεπτεμβρίου 2020 11:48 Τελευταία ενημέρωση : 29 Σεπτεμβρίου 2020 20:43

Κρουαζιερόπλοιο: Αρνητικά τα τεστ του ΕΟΔΥ στα 12 μέλη πληρώματος

Διάβασέ μου το...

Αναμένονται και τα αποτελέσματα από τον μοριακό έλεγχο στα δείγματα.

Κρουαζιερόπλοιο: Αρνητικά τα τεστ του ΕΟΔΥ στα 12 μέλη πληρώματος

 

Αρνητικά είναι και τα rapid tests για κορονοϊό που έκανε ο ΕΟΔΥ το πρωί σε μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Mein Schiff 6» στον Πειραιά. 

Παρότι οι υπεύθυνοι του ΕΟΔΥ εκτιμούν ότι έχοντας στα χέρια τους τα αρνητικά μοριακά τεστ που έγιναν εν πλω και τα σημερινά αρνητικά rapid tests, η πιθανότητα να είναι κάποιος θετικός είναι απειροελάχιστη, προχώρησαν και σε μοριακό έλεγχο τα αποτελέσματα του οποίου αναμένονται ώστε να επιβεβαιώσουν ότι οι εργαζόμενοι στο πλοίο δεν είναι φορείς του κορονοϊού.

Οι επικεφαλής του πλοίου ενημέρωσαν χθες τον ΕΟΔΥ για την ύπαρξη των θετικών αποτελεσμάτων όμως, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι επιστήμονες του Οργανισμού εκτίμησαν ότι έπρεπε να επαναληφθούν τα τεστ καθώς μπορεί να ήταν ψευδώς θετικά δεδομένου ότι ήταν πολύ χαμηλό το ιικό φορτίο το οποίο ανιχνεύθηκε στα δείγματα. Στη συνέχεια η εταιρεία επανέλαβε τα τεστ εν πλω τα οποία βγήκαν όλα αρνητικά.

Έλεγχοι του ΕΟΔΥ - κρουαζιερόπλοιο - κορονοϊός - Πειραιάς

Ανακοίνωση της TUI Cruises

Σε ανακοινωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας αναφέρεται «Στο πλαίσιο τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων COVID-19 στο πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου «Mein Schiff 6», εντοπίστηκαν τη Δευτέρα 28/09, δώδεκα μέλη του πληρώματος θετικά στον ιό. Κανένα από τα δώδεκα μέλη του πληρώματος δεν είχε παρουσιάσει συμπτώματα. Τα δώδεκα ασαφή θετικά κρούσματα αναγνωρίστηκαν ως αρνητικά μετά από δύο επαναληπτικούς ελέγχους, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στο πλοίο. 

Ένας τρίτος έλεγχος με την τεχνική PCR διενεργήθηκε σήμερα από τις ελληνικές αρχές. Επιβεβαιώθηκε αργά το απόγευμα ότι όλα τα αποτελέσματα και του τρίτου ελέγχου είναι αρνητικά. Το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι όπως είχε προγραμματιστεί. Ο χειρισμός της υπόθεσης αποδεικνύει ότι οι διαδικασίες που συμφωνήθηκαν με τις αρμόδιες αρχές για την επανέναρξη της κρουαζιέρας λειτουργούν αποτελεσματικά. 

«Η ασφάλεια των επισκεπτών, του πληρώματος και του τοπικού πληθυσμού αποτελεί πρώτη  προτεραιότητα για την TUI Cruises. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις αρμόδιες αρχές για την καλή και επαγγελματική συνεργασία σε σχέση με τα ασαφή αποτελέσματα των ελέγχων COVID19 στο πλοίο Mein Schiff 6 και χαίρομαι που το ταξίδι μπορεί αύριο να συνεχιστεί για όλους τους επιβάτες», δήλωσε ο Wybcke Meier, Διευθύνων Σύμβουλος της TUI Cruises».

Δηλώσεις Θεοχάρη

Ο Υπουργός Τουρισμού δήλωσε «Ο?πως ενημερω?θηκα πριν λι?γο και τα 12 δει?γματα των μελω?ν του πληρω?ματος του κρουαζιερο?πλοιου Mein Schiff 6, ε?χουν πλε?ον αναγνωριστει? ως αρνητικα? μετα? απο? δυ?ο επαναληπτικου?ς ελε?γχους, οι οποι?οι πραγματοποιη?θηκαν απο? την TUI Cruises καθω?ς και απο? τις ελληνικε?ς αρχε?ς και απο? ε?ναν τρι?το ε?λεγχο PCR. Βρισκο?μουν σε συνεχη? επικοινωνι?α με τις ελληνικε?ς αρχε?ς που διαχειρι?ζονταν το περιστατικο? και με την TUI απο? την πρω?τη στιγμη? που ε?γινε γνωστο? το γεγονο?ς. Με τη σοβαρο?τητα και την ψυχραιμι?α που απαιτου?ν οι περιστα?σεις, αποφασι?σαμε ως Υπουργει?ο Τουρισμου? να μη βγα?λουμε βιαστικα? συμπερα?σματα που ζημιω?νουν τον ελληνικο? τουρισμο? και βλα?πτουν την εικο?να της χω?ρας και περιμε?ναμε την ολοκλη?ρωση των διαδικασιω?ν που προβλε?πονται για αυτε?ς τις περιπτω?σεις. 

Απο? την αρχη?, γνωρι?ζαμε ο?τι η επανεκκι?νηση του Τουρισμου? ει?ναι ε?να πολυ?πλοκο εγχει?ρημα που απαιτου?σε σχε?διο, σταδιακο? α?νοιγμα και κανο?νες. Πη?ραμε δυ?σκολες αποφα?σεις που χα?ρις στην καλη? συνεργασι?α δημο?σιου και ιδιωτικου? τομε?α μπορε?σαμε να τις εφαρμο?σουμε κατα? τη δια?ρκεια αυτου? του διαφορετικου? καλοκαιριου?. Και η τουριστικη? αγορα? μα?ς αντα?μειψε με την εμπιστοσυ?νη της. Ας μην γκρεμι?ζουμε λοιπο?ν ο?σα χτι?σαμε. Προτεραιο?τητα? μας η?ταν και παραμε?νει η ασφα?λεια. Ευθυ?νη μας η?ταν και παραμε?νει η διατη?ρηση της καλη?ς φη?μης της χω?ρας. Για αυτο? το σκοπο? δουλε?ψαμε και για αυτο? θα συνεχι?σουμε να δουλευ?ουμε με ψυχραιμι?α, συνε?πεια και σεβασμο? απε?ναντι στους επισκε?πτες, τους κατοι?κους και τις χιλια?δες οικογε?νειες που ζουν απο? τον τουρισμο?».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ