Quantcast

Πολιτική

24 Οκτωβρίου 2020 11:56 Τελευταία ενημέρωση : 24 Οκτωβρίου 2020 12:37

Σε 7 γλώσσες το μήνυμα Σακελλαροπούλου για τα 75 χρόνια του ΟΗΕ

Διάβασέ μου το...

Δείτε, μεταξύ άλλων, στα κινέζικα και τα αραβικά, τις αναφορές της ΠτΔ για τα κρίσιμα ορόσημα και τα “ανοιχτά μέτωπα”

Σε 7 γλώσσες το μήνυμα Σακελλαροπούλου για τα 75 χρόνια του ΟΗΕ

Σε μήνυμα της, με αφορμή την επέτειο των 75 χρόνων του ΟΗΕ, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αναφέρει:

"Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που ιδρύθηκε πριν 75 χρόνια, την επαύριο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, είναι πάντα προσηλωμένος στην ιδρυτική του αποστολή: να ενώσει τα έθνη και τους λαούς με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας και την προώθηση της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Από τότε έχουμε προχωρήσει πολύ. Μένουν όμως πολλά ακόμα να γίνουν. Διαρκείς προκλήσεις, όπως η πείνα, οι συγκρούσεις, η αυξανόμενη ανισότητα μεταξύ πολιτών και εθνών, η κλιματική αλλαγή,  η ανισότητα και η βία με βάση το φύλο, καθώς επίσης και η πρόσφατη κρίση του COVID-19 αποδεικνύουν ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών είναι εξίσου σημαντική σήμερα όπως και το 1945. Όλες αυτές οι παγκόσμιες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν και τελικώς να ξεπεραστούν μόνο μέσω συντονισμένης σε παγκόσμιο επίπεδο δράσης και μέσω πολυμερούς διπλωματίας, στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ορόσημο στην πορεία των Ηνωμένων Εθνών μέχρι σήμερα, αποτελεί τον οδικό χάρτη για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Η εφαρμογή της είναι αναγκαία για την επιβίωσή μας και απαιτούνται επείγουσες προσπάθειες για τον σκοπό αυτό.

Σ’ αυτή την ιστορική επέτειο ας αναλογιστούμε τι έχει πετύχει μέχρι στιγμής η ανθρωπότητα συνολικά και τι θα μπορούσε να κάνει ακόμα καλύτερα: μια ανανεωμένη αντίληψη της παγκόσμιας συνευθύνης, αλληλεγγύη θεμελιωμένη στη δικαιοσύνη και διασφάλιση της ειρήνης. Με τις σκέψεις αυτές ας αφοσιωθούμε ξανά στο όραμα του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που είναι σήμερα πιο επίκαιρο παρά ποτέ".

Το γραπτό μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου δημοσιοποιήθηκε σε 7 γλώσσες, στα ελληνικά και τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ (αραβικά, κινέζικα, αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά, ισπανικά)

Σακελλαροπούλου - ΟΗΕ - 75 χρόνια - Αραβικα

Σακελλαροπούλου - ΟΗΕ - 75 χρόνια - Κινεζικα


ΑΓΓΛΙΚΑ

 Established 75 years ago in the wake of World War II, the United Nations (UN) is still devoted to its founding mission: bring nations and peoples together in order to preserve peace and security and promote development and respect of human rights.

Since then, we have come a long way, but much more remains to be done. Enduring challenges such as hunger, conflict, growing inequality among citizens and nations, climate change, persistent gender-based inequality and violence, as well as the latest crisis of COVID-19 prove that cooperation among States is equally important today as it was back in 1945. All these global challenges can be tackled and eventually overcome only through globally coordinated action and multilateralism anchored in international law.

The 2030 Agenda for Sustainable Development, a milestone of the UN’s activity so far, constitutes the road map to the achievement of the above goals. Its implementation is a necessity for our survival and, to this end, urgent efforts are required.

On this historic anniversary, let us reflect on what humanity, as a whole, has achieved so far and what it could do even better: renewed sense of global co-responsibility, solidarity grounded in justice and attainment of peace. With these thoughts in mind, let us recommit ourselves to the vision of the UN Charter, which is more pertinent today than ever before.

ΓΑΛΛΙΚΑ

L’Organisation des Nations Unies, fondee il y a 75 ans, a la fin de la Seconde Guerre mondiale, poursuit toujours sa mission fondatrice, qui est celle de l’union des peuples et des nations dans le but de sauvegarder la paix, maintenir la securite, promouvoir le developpement et le respect des droits de l’homme.

Nous avons parcouru un long chemin depuis sa creation, mais beaucoup reste a faire. Les enjeux qui perdurent, tels que la famine, les conflits, l’inegalite croissante entre les citoyens et les nations, le changement climatique, l’inegalite des sexes et la violence contre les femmes, tout comme la derniere crise du COVID-19 soulignent combien la cooperation entre les Etats est-elle importante aujourd’hui, tout comme en 1945. Tous ces defis mondiaux ne seront pas releves ni surmontes finalement, sans avoir recours a une action concertee au niveau mondial et a la diplomatie multilaterale sur la base du droit international.

Afin d’atteindre ces objectifs, la feuille de route est le Programme de developpement durable a l’horizon 2030, etape-charniere dans le parcours de l’ONU jusqu’a present. Sa mise en ?uvre est indispensable a notre survie et il est urgent de deployer des efforts a cet egard.

A cet anniversaire historique, songeons a ce que l’humanite a reussi dans son ensemble ainsi qu’a ce que nous pourrions mieux faire : il s’agit d’une notion revisitee de la responsabilite commune mondiale, de la solidarite fondee sur la justice et le maintien de la paix. C’est avec ces reflexions que nous devons nous tourner de nouveau vers la vision de la Charte de Nations Unies, qui est aujourd'hui plus pertinente que jamais.

Σακελλαροπούλου - ΟΗΕ - 75 χρόνια - Ρωσικα

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

La Organizacion de las Naciones Unidas, establecida hace 75 anos, el dia siguiente a la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo leal a su mision fundadora:  unir naciones y pueblos teniendo como  objetivo la preservacion de la paz y de la seguridad y la promocion del desarrollo y de los derechos humanos.

Desde entonces hemos progresado mucho. Sin embargo queda mucho por hacer. Desafios permanentes como la hambruna, los conflictos, la desigualdad creciente entre ciudadanos y naciones, el cambio climatico, la desigualdad y la violencia de genero como tambien la ultima crisis debida al COVID-19 demuestran que la cooperacion entre los estados es tan   importante hoy como lo fue en el ano 1945. Todos estos desafios mundiales pueden enfrentarse y finalmente superarse solo por el intermedio de una accion coordenada a nivel mundial y a traves de una diplomacia multilateral basada en el derecho internacional.

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, hito en las actividades de las Naciones Unidas hasta la fecha, sirve como hoja de ruta para lograr las metas mencionadas. Su  implementacion es una necesidad para nuestra supervivencia y por eso se necesitan esfuerzos urgentes.  

En este aniversario historico pensemos sobre lo logrado hasta hoy por la humanidad, conjuntamente y que es lo que hubiera podido realizarse de mejor manera: un concepto renovado de corresponsabilidad mundial, una solidaridad basada en la justicia y la salvaguardia de la paz. Con estas reflexiones en mente, reanudemos nuestro compromiso en la vision de la Carta de las NN.UU. que hoy es mas pertinente que nunca.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ