LATEST NEWS
 
Οικονομία /Ευρωπαϊκή Ενωση Δημοσίευση: 14 Μαρτίου 2019 16:03

Η διαφθορά στο επίκεντρο συνάντησης κλιμακίου του Συμβουλίου της Ευρώπης με το ΣΕΕΔΔ

Στόχος των δύο πλευρών, η εμβάθυνση της συνεργασίας για ένα νέο Διοικητικό Πρότυπο που θα παράγει μικρότερο αριθμό δικαστικών υποθέσεων.

Σε θετικό κλίμα έγινε την Τετάρτη, η συνάντηση κλιμακίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο συμμετείχε η Alina Tatarenko, Επικεφαλής του Κέντρου Εμπειρογνωσίας για την Καλή Διακυβέρνηση και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στα γραφεία του ΣΕΕΔΔ στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη καλών πρακτικών σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς, τη δημόσια ακεραιότητα και τα εργαλεία πρόληψης. Κοινή δέσμευση των δύο πλευρών αποτέλεσε η αναγκαιότητα ανάδειξης του κρίσιμου ρόλου της Δημόσιας Δεοντολογίας στη βελτίωση της ποιότητας διακυβέρνησης και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς τους Δημόσιους Θεσμούς.

Είχε προηγηθεί, πριν λίγους μήνες, η ιδιαίτερα πετυχημένη συνδιοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Δημόσια Δεοντολογία, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Περιφερειακής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και με τη συμμετοχή της Βουλής των Ελλήνων, της Ελληνικής Κυβέρνησης, θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εθνικών και διεθνών οργανισμών, οπότε και τέθηκαν οι βάσεις για την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), καθηγητής Νομικής Σχολής, κ. Δημοσθένης Κασσαβέτης, παρουσίασε το σημαντικό έργο του μεγαλύτερου διοικητικού ελεγκτικού μηχανισμού της χώρας, η δράση του οποίου δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο τομέα (υγεία, μεταφορές, δημόσια έργα, οικονομία κ.λπ.) αλλά εκτείνεται σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης, προσδιορίζοντας ως σκοπό της συνολικής του δραστηριότητας «τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδιαίτερα δε την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Ακολούθως, ο κ. Κασσαβέτης εξήρε την αποτελεσματικότητα της δράσης του Συμβουλίου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Κοινού Έργου Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συμβουλίου της Ευρώπης «Τεχνική Βοήθεια για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιήθηκε από το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, εστιάζοντας στην πρόληψη της διαφθοράς και ενισχύοντας την ικανότητα των τοπικών αρχών στην αξιολόγηση και τη σύγκριση της ποιότητας των πολιτικών τους σχετικά με την ενδυνάμωση της δημόσιας δεοντολογίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Εργαζόμαστε συστηματικά και εντατικά για ένα νέο διοικητικό πρότυπο, που θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο Δημόσιο» δήλωσαν οι δύο πλευρές και συμφώνησαν ότι η ενδυνάμωση της ηθικής στον Δημόσιο Τομέα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της πρόληψης της διαφθοράς και της ελάφρυνσης της πίεσης που δέχεται το δικαστικό σύστημα από τη λειτουργία της Διοίκησης.

Από την πλευρά του ΣΕΕΔΔ τέθηκε ως προτεραιότητα  η προώθηση, στο πλαίσιο των ελέγχων, των δώδεκα (12) Αρχών της Χρηστής Δημοκρατικής Διακυβέρνησης, οι οποίες καλύπτουν θέματα όπως η ηθική συμπεριφορά, το κράτος δικαίου, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και η λογοδοσία, που πηγάζουν από τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Διακυβέρνηση και τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης ευχαρίστησαν το ΣΕΕΔΔ για τη συμβολή του στην επιτυχία του έργου και πρότειναν δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τη στρατηγική του ΣΕΕΔΔ για την «απενοχοποίηση των ελέγχων», το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των ευρημάτων τους και την ανάδειξη της σημασίας αναγνώρισης και εμπέδωσης μιας κουλτούρας Δεοντολογίας στον κρατικό μηχανισμό, όπως αυτές οι παράμετροι προσδιορίζονται σε πρόταση του ΣΕΕΔΔ για τεχνική βοήθεια από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Οι προτεινόμενες δράσεις, ενδεικτικά, είναι οι ακόλουθες:

Α) Αξιολόγηση από ομότιμους σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου το ΣΕΕΔΔ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ωφεληθούν από μια ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση καταγγελιών ανήθικης συμπεριφοράς και τη δομή αυτής της υπηρεσίας. Επίσης, θα συλλεχθούν δεδομένα σχετικά με τα δυνατά και αδύναμα σημεία του υπάρχοντος συστήματος. H διαδικασία της Ανασκόπησης στοχεύει στο να προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη για να προετοιμαστούν, προσαρμοστούν ή υιοθετηθούν μεταρρυθμίσεις.

Αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία ευρύτερη κατανόηση των συγκεκριμένων θεμάτων και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενός κατάλληλου πλαισίου το οποίο θα αντικατοπτρίζει τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις Ευρωπαϊκές ορθές πρακτικές και τις ανάγκες της Ελληνικής πραγματικότητας. Η ανασκόπηση και συμβουλευτική για την πολιτική που θα ακολουθηθεί θα τροφοδοτήσει μία συμβουλευτική πολιτική η οποία θα αφορά την πιο αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών και θα εμπεριέχει και κατευθυντήριες γραμμές.

Β) Ανάλυση κινδύνου διαφθοράς επικεντρώνοντας σε επιλεγμένες διοικητικές διαδικασίες. Ο στόχος αυτής της ανάλυσης δεν είναι τόσο να ανιχνευθούν τα υφιστάμενα φαινόμενα  διαφθοράς όσο να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που μπορεί να προκύψει από αυτά. Συνεπώς, τα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου μπορούν να προσφέρουν    αποτελεσματική πρόληψη για πιθανές αρνητικές καταστάσεις.

Γ) Δημιουργία πίνακα αξιολόγησης των καταγγελιών με χρήση δεικτών ιεράρχησής τους και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης και παρακολούθησης.

Δ) Πρόγραμμα καλών πρακτικών διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στοχεύοντας στην αναβάθμιση του ρόλου των τοπικών αρχών, αναγνωρίζοντας και τιμώντας τις ελληνικές ορθές πρακτικές για βελτίωση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τη διάδοση των πρακτικών αυτών καθώς και να βελτιώσει την επίγνωση και την αποδοχή μέσω εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Η συνάντηση των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε με τη διερεύνηση της δυνατότητας εκπαίδευσης, ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων και πιστοποίησης των υπηρετούντων επιθεωρητών – ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας «εκπαίδευσης εκπαιδευτών». Τέλος, το κλιμάκιο του Συμβουλίου της Ευρώπης πρότεινε στο ΣΕΕΔΔ να συμμετέχει σε διεθνείς δράσεις του, μεταφέροντας την εμπειρία του και τις βέλτιστες πρακτικές που έχει ήδη υιοθετήσει.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΑυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ (βίντεο)Σήμερα 22:16 | Οικονομία

Το ΔΣ της Επιχείρησης, σε μια προσπάθεια τόνωσης της ρευστότητας της αποφάσισε να περικόψει την έκπτωση για τους συνεπείς καταναλωτές.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα το τελεσίγραφο Κυβέρνησης για την α΄κατοικίαΣήμερα 18:13 | Οικονομία

Η ενδεχομένη μη συμφωνία μπορεί να οδηγήσει ΕΚΤ και αγορές σε πιέσεις προς την Ελλάδα και σε ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων  

ΝΔ: Ούτε ένα ευρώ από τον αναπτυξιακό νόμο στην πραγματική οικονομίαΣήμερα 13:15 | Οικονομία

Ερώτηση 46 Βουλευτών της ΝΔ προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed (βίντεο)Σήμερα 21:26 | Οικονομία

Τι λέει για την σημασία της τριμερούς συμμαχίας στην ανατολική Μεσόγειο υπό τον «ομπρέλα» των ΗΠΑ και τα «αγκάθια» που προκύπτουν.

Pοή στη κατηγορία: Οικονομία
Μητσοτάκης: βαθιά ανήθικη η “τροπολογία Κουντουρά”23:21Έκανε τη… μισή δουλειά ο Παναθηναϊκός23:07Ιερόσυλοι άρπαξαν κοσμήματα και τάματα από τον Μητροπολιτικό Ναό της Ύδρας (βίντεο)22:54Καθαρίστρια κρίθηκε ένοχη για πλαστό απολυτήριο Λυκείου22:42Αναμονή έως και 9 μήνες (!) για μια απλή εξέταση σε δημόσιο νοσοκομείο (βίντεο)22:29Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ (βίντεο)22:16Εκτός ΕΛΚ το κόμμα του Όρμπαν22:04Κύμα αντιδράσεων από τις μαρτυρίες για την Αφή του Αγίου Φωτός (βίντεο)21:52Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed (βίντεο)21:26Θανάσης Γιαννακόπουλος: “Σπάει” καρδιές η άδεια θέση του στο ΟΑΚΑ (εικόνες)21:13Στηρίζουν οι ΗΠΑ τον άξονα Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου – Μήνυμα στην Άγκυρα21:00Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από θύμα του κυκλώματος που έσπρωχνε γυναίκες στην πορνεία (βίντεο)20:49“Μύδροι” της Ένωσης Εισαγγελέων για προτεινόμενες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα20:36Μπλακ άουτ στον Βόλο20:23Στης φυλακής τα...“σίδερα” το κύκλωμα μαστροπείας20:12“Ξεχειλίζει” η οργή στην Μάνδρα: μας βάζουν πρόστιμα, επειδή προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις ζωές μας (βίντεο)19:58“Κατέβηκε” η φωτογραφία με τους Τούρκους δύτες στη Σούδα19:46Ζάεφ: Να απαντήσει η Ελλάδα αν ομιλούν η “μακεδονική γλώσσα” στο έδαφός της19:32Σοκαριστικό τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας (βίντεο)19:18Νεκρός μαθητής λυκείου από όπλο στην Κρήτη19:05
00:01:50Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριώνΣήμερα 20:44 
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικίαΣήμερα 19:50
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMedΣήμερα 20:56
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»Σήμερα 19:49
00:01:40 
Ενστάσεις των Θεσμών για την νέα ρύθμιση προστασίας της α΄ κατοικίαςΧθες 20:52
00:00:34 
Θρήνος για τον θάνατο του Θανάση ΓιαννακόπουλουΧθες 13:38
00:04:40 
Προβλήματα στις αιτήσεις επιδόματος ενοικίου δημιουργεί το ηλεκτρονικό μισθωτήριοΧθες 07:36
00:02:03 
Μια νέα δράση ξεκινάει η Cosmote στις 10 Απριλίου, από τη ΘεσσαλονίκηΧθες 20:53
00:01:00 
Τεράστιο ενδιαφέρον και… πρόστιμα για το επίδομα ενοικίου 18-03-2019 20:58
00:01:30 
"Κατεβάσαν ρολά" τα καταστήματα εστίασης σε όλη την Πάτρα 18-03-2019 20:58
00:01:55 
«Στα όπλα» οι Κρητικοί για την «απαγόρευση» πώλησης της τσικουδιάς 18-03-2019 20:59
00:01:18 
Εκδήλωση παρουσίασης νέων μοντέλων της BMW 18-03-2019 21:02
00:01:21 
Απονομή επιχειρηματικών βραβείων από τον Δήμο Κηφισιάς18-03-2019 14:07
00:01:10 
Επίδομα ενοικίου: “πράσινο φως” για 1 στις 3 αιτήσεις18-03-2019 14:05
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο